Facebook

ОУ Свети Патриарх Евтимий

Основно училище в град Белослав

 

 

ОУ “Свети Патриарх Евтимий” гр.Белослав е образователно - възпитателна институция в системата на народната просвета, която осигурява придобиване на начално и основно образование.

То носи името на една личност, чието дело е епохално, и споменът за която народът пази през годините.

Вече 40 години училището е огнище на просвета, култура и родолюбие. Учителският колектив работи системно за подобряване качеството на знания и умения на учениците.

Днес ОУ “Свети Патриарх Евтимий” е средищно училище и в него се провеждат различни дейности с цел приобщаване на всеки ученик към училищния живот.

 

plod i mlyako

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 за набиране на предложения за доставка на продукти по схема

“Училищен плод” и схема “Училищно мляко”

На основание чл.13, ал.1, т.1; чл. 13б, ал.1 и ал.2, и на основание чл.13в и чл.13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения

Откривам процедура

за определяне/избор на заявител по схема “Училищен плод” и по схема “Училищно мляко” за нуждите на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“, град Белослав за учебната 2019/2020 година.

Срокът за подаване на предложенията е до 27 май 2019 г., 13.00 часа. Доставките се извършват за една учебна година (2019/2020). Заявителите следва да отговарят на изискванията на Наредбата и да представят всички изисквани съгласно нормативната уредба документи.

Обявление на процедура

Образец на предложение