ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Подобряване качеството на образованието

“Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Целодневна организация на учебния процес в нашето училище

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

Целта е:
Да се подпомогне процеса на поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІІ клас от средищните училища.

Дейности:

  • Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 8 клас в средищните училища; 
  • Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища /в това число ученици от етническите малцинствени групи/;
  • Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел.