ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

С грижа за всеки ученик

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

 

по МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НИВОТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ИМ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА”

Цели на пограмата

Приетата национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка , се основава на разбирането, че главната ценност в образователната система е ученикът/детето/.
Всяка идея за развитието на училищното образование трябва да бъде осмислена през призмата на тази ценност.

Чрез модул ”Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им в общообразователната подготовка” се дава възможност на ученици, които срещнаха трудности при овладяване на учебния материал по БЕЛ за трети клас и не успяха достатъчно добре да го усвоят, да се занимават допълнително за усвояване на пропуснатия материал и усвояване на минимума от знания за трети клас.


В тази връзка за отстраняване на пропуските е необходима индивидуална работа с тези ученици , за да придобият навици и мотивация да учене, усвояване на учебния материал, така че да покрият държавните образователни изисквания.

Прикачени документи

pr_NacProg-4-grizha-070318.pdf