ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Безопасност на движението по пътищата

 

План - програма БДП ОУ "Св.П.Евтимий"

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката

 

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование , утвърдена със Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г.

Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище , публикувана във в-к ”Аз Буки”, брой 39 от 2003 г.

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП

Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Програма за обучение по БДП за I клас

Програма за обучение по БДП за II клас

Програма за обучение по БДП за III клас

Програма за обучение по БДП за IV клас

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

 

Материали за БДП от МОН