ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Документи

По чл.175, ал.3 от ЗПУО

Етичен кодекс на училищната общност

По чл.263, ал.3 от ЗПУО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2023-2027

Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024

Правилник за дейността на училището 2023-2024

Годишен план 2023-2024

Училищен учебен план 1клас 2023-2024

Училищен учебен план 2клас 2023-2024

Училищен учебен план 3клас 2023-2024

Училищен учебен план 4клас 2023-2024

Училищен учебен план 5клас 2023-2024

Училищен учебен план 6клас 2023-2024

Училищен учебен план 7клас 2023-2024

План за квалификация

Организация за учебния ден 2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024 

Училищна програма за занимания по интереси 2023-2024

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

 

По чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ 2023-2024

 

 

По чл. 105 от Наредба за приобщаващото образование

Достъпност на информацията и комуникацията

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

 Училищна програма за занимания по интереси 2023-20234

 Закон за защита от дискриминация

 Нормативни документи РУО Варна

 Нормативни актове МОН

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - качени на 15.09.2019 г.