ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Документи

Училищен учебен план VII клас 2021- 2022 г.

Училищен учебен план VI клас 2021- 2022 г.

Училищен учебен план V клас 2021- 2022 г.

Училищен учебен план IV клас 2021- 2022 г.

Училищен учебен план III клас 2021- 2022 г.

Училищен учебен план II клас 2021- 2022 г.

Училищен учебен план I клас 2021- 2022 г.

Училищен учебен план I клас 2021- 2022 г. 

План за квалификационната дейност 2021-2022 г.

Форми на обучение 2021-2022 г.

Организация на учебния ден 2021 - 2022 г.

Училищна програма за занимания по интереси 2021-2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище - 2021-2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2021-2022 г.

Правилник за вътрешния трудов ред 2021 - 2022 г.

Правилник за дейността на училището 2021 - 2022 г.

План за действие и финансиране 2021-2022 г.

Стратегия за развитие на Основно училище "Свети Патриарх Евтимий", град Белослав 2021 - 2024 г.

Годишен план 2021 - 2022 г.

По чл.175, ал.3 от ЗПУО

Етичен кодекс на училищната общност

По чл.263, ал.3 от ЗПУО

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

Заповед форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за взаимодействие с родители

План за действие и финансиране

Програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите

 

По чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

График консултации по учебни предмети

Заповед консултации ОРЕС

 

По чл. 105 от Наредба за приобщаващото образование

Достъпност на информацията и комуникацията

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

 

Училищна програма за занимания по интереси 2020/2021

 Закон за защита от дискриминация

 Нормативни документи РУО Варна

 Нормативни актове МОН

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - качени на 15.09.2019 г.