ОУ Свети Патриарх Евтимий
Основно училище в град Белослав

Документи

По чл.175, ал.3 от ЗПУО

Етичен кодекс на училищната общност

По чл.263, ал.3 от ЗПУО

СТРАТЕГИЯ за развитие на училището 2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024

Правилник за дейността на училището 2023-2024

Годишен план 2023-2024

Училищен учебен план 1клас 2023-2024

Училищен учебен план 2клас 2023-2024

Училищен учебен план 3клас 2023-2024

Училищен учебен план 4клас 2023-2024

Училищен учебен план 5клас 2023-2024

Училищен учебен план 6клас 2023-2024

Училищен учебен план 7клас 2023-2024

План за квалификационната дейност 2023-2024

Организация за учебния ден 2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред 2023-2024 

Училищна програма за занимания по интереси 2023-2024

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Заповед форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за взаимодействие с родители

План за действие и финансиране

Програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите

 

По чл.18, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование

График консултации по учебни предмети

Заповед консултации ОРЕС

 

По чл. 105 от Наредба за приобщаващото образование

Достъпност на информацията и комуникацията

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет

 Училищна програма за занимания по интереси 2023-20234

 Закон за защита от дискриминация

 Нормативни документи РУО Варна

 Нормативни актове МОН

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - качени на 15.09.2019 г.